Informacje o przetwarzaniu danych

 


1. Administratorem danych osobowych jest Wajowo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dobra 14/16 (00-388 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000469545, NIP: 1132867831, Regon: 146775943, e-mail: rodo@waju.pl

2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo@waju.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania korespondencji dotyczącej podjęcia działań przed zawarciem umowyjak i przez czas trwania współpracy, a po ich zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

6. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane zbieżącądziałalnością Administratora–na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).